Terms & Conditions

Cyprus Today Servis Aboneliği Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme; Merkez adresi Cyprus Today Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Yeni Sanayi Bölgesi, Lefkoşa olan A-N Graphics (KIBRIS) Ltd. ( bundan sonra kısaca Cyprus Today olarak anılacaktır) ile Cyprus Today in www.cyprustodayonline.com isimli web sitesinden sağladığı servislerden faydalanan ABONE arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ABONE'nin Cyprus Today’e ait internet sitesi olan www.cyprustodayonline.com adlı web sitesinde yer alan tüm servisleri online olarak satın alması ve ABONE ile Cyprus Today arasındaki servis alışverişine ilişkin usul ve koşulların düzenlenmesidir.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme ABONE'nin, Cyprus Today’e ait www.cyprustodayonline.com'da mevcut servislerden faydalanmaya başladığı anda yürürlüğe girecek ve ABONE’nin seçmiş olduğu abonelik türünde belirlenen sürece yürürlükte kalacaktır.

Şu kadar ki, ABONE tarafından seçilen abonelik türüne göre ödemenin yapılması servisin ABONE tarafından fiilen alınmaya başladığı ve işbu sözleşmenin bütün hükümlerinin aynen kabul edilmiş olduğu manasına gelir.

MADDE 4: Cyprus Today’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Cyprus Today, ABONE'nin kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapması için gereken ortamı temin edeceğini, satın alınan servisin yaşanan ve/veya yaşanabilecek teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz elde edileceğini, ABONE'nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmamasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder (4). Satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan Cyprus Today hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Cyprus Today, işbu sözleşme kapsamında verilen servisin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Cyprus Today'in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı servisin hiç sağlanamaması ve/veya gecikmeli ya da eksik sağlanması halinde ABONE Cyprus Today'i sorumlu tutmayacağını ve bu hususta herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ABONE’nin, işbu sözleşme konusu servislerden yararlanabilmesi amacıyla Cyprus Today tarafından talep olunan tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak Cyprus Today'e iletmesini ve seçmiş olduğu abonelik türüne ait ödemeyi yapmasını takiben ABONE’ye bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Abonelik işleminin tamamlanmasını müteakip abonelik başvurusunun başarıyla tamamlandığına dair bir yazı ekranda belirecektir.

4.4. Cyprus Today, ürün iptali yada ürün bedeli iadesi yapmayacağını açık bir şekilde beyan eder.

4.5. Cyprus Today, ABONE'nin kredi kartı bilgilerini 3. şahıslar ile paylaşmamakta olup. Güvenlik sebebiyle tüm ödeme yetkili bankanın sertifikalı sayfası üzerinden yapılacaktır.

MADDE 5: ABONE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ABONE, sözleşme konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, belli bir politik görüşü destekleyici, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ABONE, başkalarının Internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. ABONE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Lisanslı yazılımlar, ABONE tarafından ancak yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen telif haklarına uygun bir şekilde kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden hiçbir şekilde kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai her türlü sorumluluk ABONE'ye aittir. Ayrıca ABONE sözleşme konusu servisten faydalanması için Cyprus Today tarafından kendisine mali hakları kullanma basit ruhsatı verilen yazılımları sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak veremez, çoğaltamaz. Ücretli veya ücretsiz olarak, Cyprus Today tarafından ABONE’ye verilen yazılımları kullanma basit ruhsatı sadece aboneliğin devam ettiği sürece kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Cyprus Today veya Cyprus Today ile arasında lisans anlaşması olan yazılım sahiplerinde kalacaktır. Ayrıca ABONE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. ABONE işbu maddede belirtilen taahhütlerine aykırı hareketleri neticesinde Cyprus Today'in kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine aynen rücu edebileceğini beyan ve kabul eder.


5.3. ABONE yürürlükteki KKTC mevzuatına ve/veya yürürlükteki özellikle Haksız Fiiller, Ceza Yasası ve Basın hukuku kural ve nizamlarına, Yüksek mahkeme kararları ve ilgili kurallara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Ceza Yasası ve/veya hükümlerine aynen riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.4. ABONE'nin www.cyprustodayonline.com üzerinden beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece ABONE'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Cyprus Today ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ABONE’nin her hangi bir şekilde beyan edeceği her türlü fikir, beyan ve/veya yorumdan dolayı Cyprus Todayne dava açılması ABONE Cyprus Todaynin doğacak tüm zarar ziyanını ve/veya Cyprus Todaynin ödemek zorunda olduğu her türlü bedeli kendisinin ödemesini ve/veya kendisine rucü edilmesini kabul ve taahhüt eder.

5.5. ABONE, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla Cyprus Today tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafından kullanılmasından da doğrudan ABONE sorumlu olup, Cyprus Today bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ABONE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6. ABONE Cyprus Todaynde yayımlanan haber, yazı, metin, resim, fotoğraf ve benzeri içeriğin, yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarının Cyprus Todayne ait olduğunu ve hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, İnternet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamayacağını kabul ve beyan eder. ABONE işbu yükümlülüğe uymadığı takdirde Cyprus Todayni tazmin etmeyi ve/veya Cyprus Todaynin kendisine her türlü talebi rucü etmesini kabul ve taahhüt eder.

5.7. Cyprus Today’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak ABONE'ye verilen servisi sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. ABONE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. ABONE’ye, yararlanacağı servisler ödeme tahsilatından hemen sonra bir bütün olarak teslim edilecek olup Cyprus Today hiçbir şekilde ve/veya koşulda para iadesi yapmayacaktır.

5.8. ABONE Cyprus Today tarafından www.cyprustodayonline.com üzerinden verilen servisin karşılığı olarak www.cyprustodayonline.com’da belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür. Cyprus Today her zaman bu tarifede ve ürün içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Cyprus Today'nin internet, e-posta veya WWW servisi ile yayınladığı tarife ve duyurular ABONE'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ABONE tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. Cyprus Today’nin sözleşme konusu servisleri sunma yükümlülüğü ABONE tarafından verilen kredi kartı limitinin servis bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Cyprus Today’nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması şartına bağlıdır. ABONE bu bağlamda; sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli ve yeterli limitli bir kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir sebeple ödemenin yapılamaması halinde servislerden yararlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9. ABONE, ücretlendirme ve kullanılan servislerin hesabı konusunda Cyprus Today kayıtlarının esas alınacağını kabul etmiştir.

5.10. Cyprus Today sözleşmeyi yenilememe hakkını haizdir. Bu durumda Cyprus Today tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve bir sonraki kullanım döneminden geçerli olarak verilen servis sonlandırılır. Sonlandırılan ABONE hesaplarına ait her türlü kaydı Cyprus Today silip silmemekte serbesttir, ABONE bu durumda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Cyprus Today veya ABONE tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve www.cyprustodayonline.com’da ilan olunan tarifeler çerçevesinde servis devam eder.

5.11. Cyprus Today, ABONE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ABONE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ABONE bu servisin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Cyprus Today'nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. ABONE, Cyprus Today'nin sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yetki verdiği şahısların abonelik bilgilerine ulaşmasına muvafakat etmektedir.

5.12. İşbu sözleşmede belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ABONE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. ABONE Cyprus Today tarafından işbu sözleşme hükümleri gereğince verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim, beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Cyprus Today’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.13. Cyprus Today, ABONE'nin sözleşme konusu servisleri işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Cyprus Today Madde 5.6 ve Madde 5.11'de öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

5.14. ABONE, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve gerek işbu sözleşmede gerekse www.cyprustodayonline.com adresinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, www.cyprustodayonline.com servislerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini kabul eder.

5.15. ABONE Cyprus Today’nin yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3.kişi ve/veya kuruluşlara devir ve temlik edemez.

5.16. ABONE sözleşme konusu hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla vereceği şahsi/genel tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. ABONE sözleşme konusu hizmetleri satın aldıktan sonra İPTAL etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 : FESİH VE TAZMİNAT

ABONE, işbu Sözleşmeden doğan borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, Cyprus Today her türlü zarar ve ziyanını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkını haizdir.

ABONE,işbu sözleşmenin kabulü veya sözleşme konusu servisin bedelinin ödenmesinden sonra, işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, ödemiş olduğu bedellerin kendisine iadesini talep edemez. (6-7)

MADDE 7 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KKTC Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 8 : TEBLİGAT ADRESLERİ

Cyprus Today’nin işbu sözleşmenin başında, ABONE'nin ise abonelik bilgilerini doldururken belirttiği adresler tarafların tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

************************************

 

TERMS & CONDITIONS

 

Cyprus Today Service Subscription Agreement

 

ARTICLE 1: PARTIES This contract is being drawn up between Cyprus Yeşil Vatan Medya Ltd., whose head office is Cyprus Today Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Yeni Sanayi Bölgesi, Lefkoşa (hereinafter referred to as Cyprus Today) and the SUBSCRIBER benefiting from the services provided by Cyprus Today on the website www.cyprustodayonline.com.

 

ARTICLE 2: SUBJECT The subject of this agreement is the SUBSCRIBER's online purchase of all services available on Cyprus Today’s website www.cyprustodayonline.com and the procedures and conditions set forth regarding the exchange of services between the SUBSCRIBER and Cyprus Today. 

 

ARTICLE 3: VALIDITY AND DURATION This agreement will take effect as soon as the SUBSCRIBER starts to benefit from the services available on Cyprus Today's website www.cyprustodayonline.com and will remain in effect for the specified period based on the subscription type chosen by the SUBSCRIBER.

 

To date, making the payment according to the subscription type chosen by the SUBSCRIBER means that the service has actually begun to be provided to the SUBSCRIBER and all the provisions of this contract have been accepted.

 

ARTICLE 4: RIGHTS AND OBLIGATIONS of Cyprus Today

4.1. Cyprus Today states that it will provide the necessary platform for the SUBSCRIBER to shop securely with a credit card, with the exception of technical difficulties experienced and/or may be experienced that the purchased service will be obtained completely and in full and accepts and undertakes that no information other than the personal data provided by the SUBSCRIBER will be shared with third parties or organizations (4).

 

Cyprus Today cannot be held responsible for any issues that may occur with banks during the purchasing phase.

 

4.2. Cyprus Today will make every effort to ensure that the service provided under this contract is uninterrupted. However, in the event that despite Cyprus Today's best efforts the service is not provided at all and/or is delayed or incomplete due to unavoidable disruptions (breakdowns, malfunctions) the SUBSCRIBER will not hold Cyprus Today responsible and accepts, acknowledges and undertakes in advance that it will not claim any right or compensation.

 

4.3. In order to benefit from the services subject to this contract, the SUBSCRIBER must provide all the information requested by Cyprus Today in full (completely) and make the corresponding payment for the subscription type he/she has chosen, then a username and password will be given to the SUBSCRIBER. Following the completion of the subscription process, a message will appear on the screen stating that the subscription application has been successfully completed.

 

4.4. Cyprus Today explicitly states that it will not cancel the product or refund any product cost.

 

4.5. Cyprus Today does not share the SUBSCRIBER's credit card information with third parties. For security reasons, all payment will be made through the certified page of an authorized bank.

 

ARTICLE 5: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SUBSCRIBER

5.1. The SUBSCRIBER may not use the contracted service in any way that disrupts public order, supports a certain political view, is against general morality, offends and harasses others, for an unlawful purpose or to infringe on the intellectual and copyright rights of others.

 

In addition, the SUBSCRIBER cannot engage in activities or work that prevents or makes it difficult for others to use the Internet. The SUBSCRIBER accepts, acknowledges and undertakes to comply with the abovementioned restrictions in advance.

 

5.2. Licensed software can only be used by the SUBSCRIBER in accordance with copyrights governed by laws and regulations. This software may not be copied or reproduced on the system in any way without the written permission of the copyright holder. Otherwise, all legal and criminal liability that may arise belongs to the SUBSCRIBER.

 

In addition, the SUBSCRIBER may not use the software for which Cyprus Today has given a simple license to use its financial rights for purposes other than those specified in the contract in order to benefit from the service subject to the contract, may not give it to others for a fee or free of charge or duplicate (copy, reproduce) it.

 

The simple license to use the software provided to the SUBSCRIBER by Cyprus Today, either paid or free of charge, will be granted for use only as long as the subscription continues and the ownership will always remain with Cyprus Today or the software owners who have a license agreement with Cyprus Today.

 

In addition, the SUBSCRIBER has agreed not to access or use other internet users' software and data without permission.

 

The SUBSCRIBER acknowledges and accepts that as a result of its actions contrary to its commitments specified in this article, Cyprus Today can recourse any compensation and/or administrative/judicial fines that it will have to pay to public institutions and/or third parties.

 

5.3. In accordance with current TRNC legislation in effect and/or the legal rules and regulations of Torts, the Penal Code and the Press, Supreme Court decisions and related rules, as well as the Republic of Turkey’s legislation and the Intellectual Property and Works of Art Law, Trademarks Law, Turkish Commercial Law, Protection of Patent Rights in particular, the SUBSCRIBER accepts and undertakes to fully comply with the Law, Penal Code and/or its provisions and not to violate them.

 

5.4. Any ideas and thoughts that the SUBSCRIBER will express (state) on www.cyprustodayonline.com are completely his own personal opinion and only bind the SUBSCRIBER.

 

The views and opinions expressed belong solely to the SUBSCRIBER and have no connection to Cyprus Today. The SUBSCRIBER accepts and undertakes that for any type of ideas, statements and/or comments he will put forth in any way, the SUBSCRIBER will be solely responsible for any legal action that may be taken against Cyprus Today and shall pay all damages and/or any cost that Cyprus Today may incur.

 

5.5. The SUBSCRIBER cannot give the password provided by Cyprus Today or set by him to other persons or organizations in order to benefit from the services subject to the contract. With this agreement, usage rights belong only to the SUBSCRIBER and cannot be transferred to others. The SUBSCRIBER is also directly responsible for the use of his password by others. Cyprus Today has the right of recourse against the SUBSCRIBER for any judicial/administrative fines and/or compensation that it will have to pay for this reason.

 

5.6. The SUBSCRIBER accepts and acknowledges that the news, article, text, picture, photo and similar content published in Cyprus Today and all rights arising from legal legislation belongs to Cyprus Today and cannot be used without permission in any way, even if the source is shown in a printed or electronic medium (CD, Internet, etc.).

 

The SUBSCRIBER accepts and guarantees to compensate Cyprus Today and/or to recourse any claim against Cyprus Today if it does not comply with this obligation.

 

5.7. Cyprus Today always has the right to permanently or temporarily suspend or cancel the service provided to the SUBSCRIBER unilaterally, without giving any reason.

 

The SUBSCRIBER accepts this condition in advance. The services to be used by the SUBSCRIBER will be delivered in its entirety immediately after the payment has been made. Cyprus Today will not refund money in any way and/or under any condition.

 

5.8. The SUBSCRIBER is obliged to pay the fees specified on www.cyprustodayonline.com in return for the service provided by Cyprus Today on www.cyprustodayonline.com. Cyprus Today always has the right to unilaterally change this tariff and product contents. Tariffs and announcements published by Cyprus Today via the internet, e-mail or WWW service shall replace the notification made to the SUBSCRIBER. The SUBSCRIBER has given up the right in advance to object by claiming that the tariff was not conveyed (relayed) to him on time. The obligation of Cyprus Today to provide the contracted services is subject to the condition that the limit of the credit card provided by the SUBSCRIBER is sufficient to cover the service fee and that Cyprus Today has been able to collect the service fee using this credit card. In this context, the SUBSCRIBER acknowledges, accepts and undertakes that he has to make the purchase through the system using a valid credit card with sufficient limit and that he cannot benefit from the services if the payment cannot be made for any reason.

 

5.9. The SUBSCRIBER has accepted that Cyprus Today records will be taken as the basis for pricing and calculation of services used.

 

5.10. Cyprus Today reserves the right not to renew the agreement. In this case, no refund will be issued by Cyprus Today and the service will be terminated for the next usage period. Cyprus Today is free to delete or not delete all records of terminated SUBSCRIBER accounts. The SUBSCRIBER accepts and undertakes not to claim any right or compensation for deleted records. Unless this contract is terminated by Cyprus Today or the SUBSCRIBER, the service continues within the framework of the conditions stated here and the tariffs published on www.cyprustodayonline.com.

 

5.11. Cyprus Today will not be liable for reading of SUBSCRIBER data by unauthorized persons or for any damage to SUBSCRIBER software and data this may cause. The SUBSCRIBER has agreed in advance not to claim any compensation from Cyprus Today for any damages that may be incurred due to the use of this service. The SUBSCRIBER consents to the access of subscription information regarding the contracted service by persons authorized by Cyprus Today.

 

5.12. The SUBSCRIBER is personally responsible, both criminally and legally, for violations of one or more of the articles specified in this contract.  Starting from the date the service to be provided by Cyprus Today is used and in accordance with the provisions of this contract, the SUBSCRIBER has already accepted, acknowledged and committed to immediately compensating Cyprus Today and/or third parties for any loss or damage that Cyprus Today and/or third parties may suffer due to acts contrary to the rights and obligations set forth in the contract and/or failure to execute (perform) or fulfill its declarations and commitments. 

 

5.13. If Cyprus Today determines that the SUBSCRIBER is using the contracted services in violation of the terms and laws specified in this agreement, it has the right to notify the competent authorities. In a similar circumstance, Cyprus Today is also entitled to take the measures stipulated in Article 5.6 and Article 5.11.

 

5.14. The SUBSCRIBER accepts and confirms unconditionally that he has read this agreement in its entirety, fully understands its content and all the points both in this agreement and on www.cyprustodayonline.com and that all provisions in this contract are binding from the moment he starts to benefit from the services of www.cyprustodayonline.com.

 

5.15. The SUBSCRIBER cannot transfer or assign this contract or the rights and obligations in it, in whole or in part, to third persons and/or organizations without the written consent of Cyprus Today.

 

5.16. The SUBSCRIBER accepts, acknowledges and undertakes in advance that all personal/public information to be provided in order to benefit from the services subject to the contract will be correct and in accordance with the law.

 

5.17. The SUBSCRIBER accepts, acknowledges and undertakes that he has no right to CANCEL after purchasing the contracted services.

 

ARTICLE 6: TERMINATION AND COMPENSATION If the SUBSCRIBER does not fulfill any one of its debts and commitments arising from this Agreement in a timely manner or its obligations, Cyprus Today has the right to terminate this agreement unilaterally without any notice and without prejudice to its right to claim all types of damages and losses.

 

After its acceptance, if the SUBSCRIBER wishes to terminate this contract or the payment for the service subject to the contract, he cannot request a refund of the paid fees. (6- 7)

 

ARTICLE 7: AUTHORIZED COURT TRNC Courts and debt collection agencies are authorized to resolve any disputes that may arise from the enforcement of this contract.

 

ARTICLE 8: NOTIFICATION ADDRESSES The addresses specified by Cyprus Today at the beginning of this contract and by the SUBSCRIBER when filling in the subscription information are the addresses of the parties. Unless any change is notified to the other party in writing, the notifications to these addresses will be deemed legally valid.